Local time: 05:21 am

ul. Brzozowa 14, 84-360 Łeba

700 m od Jeziora Sarbsko...

regulamin goście indywidualni

Co powinieneś wiedzieć przed dokonaniem rezerwacji?

finger family travels
Rezerwacja miejsc

Właścicielem OKW Słoneczko jest OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-092, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000349017, NIP 634-273-85-97, Regon 241504952, kapitał zakładowy 738 650,00 zł, posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego po numerem 875 – zwana dalej Właścicielem Ośrodka.

Przez dokonanie rezerwacji rozumie się zawarcie umowy, w której Właściciel Ośrodka zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju / pokoi w Ośrodku Kolonijno – Wczasowym Słoneczko w Łebie, dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób, w oznaczonym terminie, na  określonych umową warunkach.

Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji zawiera umowę, o której mowa powyżej.

Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.sloneczkoleba.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego, Właściciel Ośrodka potwierdzi dokonanie rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej i poinformuje Klienta o dalszych niezbędnych formalnościach. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla Klienta i Właściciela Ośrodka.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, w  określonym w umowie terminie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Właściciel Ośrodka może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rezygnacja Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy od pokoju nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za cały pobyt oraz nie wywołuje po stronie Właściciela Ośrodka obowiązku zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń Klientowi.

Meldunek i ogólne warunki pobytu

Niestawienie się Klienta w obiekcie, w terminie określonym umową, oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Właściciela Ośrodka prawa do zatrzymania należności.

W takim przypadku Właściciel Ośrodka ma prawo zarezerwować miejsca będące przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.

Klient zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać dokument tożsamości.

Opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00.

Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.

Osoby nie zameldowane / odwiedzający mogą przebywać na terenie OKW Słoneczko od godziny 9.00 do 21.00.

Osobom postronnym / odwiedzającym nie są udzielane informacje o danych osobowych gości OKW Słoneczko.

Korzystanie z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i sprzętu sportowego jest możliwe w godzinach 6.00 – 22.00.

W godzinach 22.00 – 7.30 ośrodek jest zamykany.

W momencie odebrania klucza do pokoju, Klient staje się jego gospodarzem.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz zachowania uznawanego powszechnie za nieprzyzwoite, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu i wyrobów tytoniopodobnych poza wyznaczonymi miejscami.

Klienci  – właściciele psów przebywających na terenie obiektu zobowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się wyłącznie w kagańcu i na smyczy. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy.

Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu, aktualnych przepisów sanitarno – epidemicznych, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w  wyjątkowych sytuacjach, stosować się  do zaleceń pracowników ośrodka.

Właściciel Ośrodka  nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania zasad określonych w regulaminie korzystania z obiektu oraz przepisach wymienionych powyżej.

Zachowanie osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

Właściciel ośrodka zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

Za zniszczenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie prawni.

Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

Doraźną opiekę medyczną na terenie ośrodka sprawuje pielęgniarka w wyznaczonych godzinach. W przypadkach wymagających interwencji lekarza, Klienci zobowiązani są do udania się do Medycznego Punktu Ratunkowego w Łebie, który znajduje się ok. 500 m od ośrodka.

Ośrodek nie dysponuje własnym parkingiem. Istnieje możliwość  rezerwacji miejsca na parkingu płatnym, sąsiadującym z terenem ośrodka – na preferencyjnych zasadach.

OKW Słoneczko świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Klient proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.

Właściciel Ośrodka nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne.