Local time: 01:48 am

ul. Brzozowa 14, 84-360 Łeba

700 m od Jeziora Sarbsko...

* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

regulamin goście indywidualni

Regulamin rezerwacji i zasady korzystania z obiektu
OKW Słoneczko
w Łebie, ul. Brzozowa 14

Wczasy, Klienci indywidualni

I. Zasady rezerwacji miejsc
 1. Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Słoneczko w Łebie, dla oznaczonej w rezerwacji liczbie osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane organizatora usług turystycznych, właściciela OKW Słoneczko, zwanego dalej Wykonawcą: OŚWIATA Spółka z o.o. adres siedziby: 40 – 092 Katowice ul. Mickiewicza 28/7 NIP: 634 – 273 – 85 – 97, KRS: 0000349017, Nr zezwolenia organizatora turystyki: 875, wydane przez Marszałka woj. Śląskiego.
 3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminy i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w pkt. 1.
 4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.sloneczkoleba.pl
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji fax-em lub mailem, w którym poinformuje Klienta o dalszych niezbędnych formalnościach. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji rezerwację uznaje się za niedokonaną.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Rezygnacja Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy od pokoju nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całej ceny oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu Klientowi uiszczonej zapłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Klient rezygnuje z wykonania umowy na skutek niezawinionych przez siebie okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć, cena należna Wykonawcy ulega zmniejszeniu o 10%.

II. Zasady korzystania z obiektu

 1. Niestawienie się Klienta w obiekcie w terminie określonym umową oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Zleceniobiorcy prawa do zatrzymania należności.
 2. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zarezerwować miejsca będące przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 4. Opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00.
 6. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 10:00.
 7. W przypadku przekroczenia podanych godzin doby hotelowej zostanie naliczona opłata za kolejną dobę.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. Osoby nie zameldowane/odwiedzający mogą przebywać na terenie OKW Słoneczko od godziny 9.00 do 21.00.
 10. Osobom postronnym/odwiedzającym nie są udzielane informacje o danych osobowych gości OKW Słoneczko.
 11. W godzinach 22:00 – 7:30 ośrodek jest zamykany.
 12. W momencie odebrania klucza do pokoju, Klient staje się jego gospodarzem.
 13. Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.