Local time: 07:27 pm

ul. Brzozowa 14, 84-360 Łeba

700 m od Jeziora Sarbsko...

* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

Regulamin dla grup

Regulamin rezerwacji i zasady korzystania z obiektu
OKW Słoneczko
w Łebie, ul. Brzozowa 14

Klient grupowy

I. Zasady rezerwacji miejsc
 1. Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoi w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Słoneczko w Łebie, dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane organizatora usług turystycznych, właściciela OKW Słoneczko, zwanego dalej Wykonawcą: OŚWIATA Spółka z o.o. adres siedziby: 40 – 092 Katowice ul. Mickiewicza 28/7 NIP: 634 – 273 – 85 – 97, KRS: 0000349017, Nr zezwolenia organizatora turystyki: 875, wydane przez Marszałka woj. Śląskiego.
 3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminy i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w pkt. 1.
 4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.sloneczkoleba.pl
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji fax-em lub mailem, w którym poinformuje Klienta o dalszych niezbędnych formalnościach.
 6. Klient zobowiązany jest do przesłania Wykonawcy formularza zamówienia imprezy, z danymi do umowy oraz orientacyjną ilością uczestników. Po otrzymaniu formularza, Wykonawca prześle do Klienta umowę. Tylko podpisanie umowy przez obydwie strony jest gwarancją otrzymania miejsc.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za usługę w terminach i kwotach zgodnych z umową. Nie wpłacenie pierwszej raty – zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Rezygnacja Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy od pokoju nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całej ceny oraz nie wywołuje po stronie Wykonawcy obowiązku zwrotu Klientowi uiszczonej zapłaty.

II. Zasady korzystania z obiektu

 1. Niestawienie się Klienta w obiekcie w terminie określonym umową oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie po stronie Zleceniobiorcy prawa do zatrzymania należności.
 2. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zarezerwować miejsca będące przedmiotem umowy na rzecz innego Klienta.
 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00.
 5. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00, tym samym Klient zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 10:00.
 6. W przypadku przekroczenia podanych godzin doby hotelowej zostanie naliczona opłata za kolejną dobę.
 7. W przypadkach niestandardowych (rozpoczęcie pobytu innym posiłkiem niż kolacja) Klient ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia pobytu z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. Osoby nie zameldowane/odwiedzający mogą przebywać na terenie OKW Słoneczko od godziny 9.00 do 21.00.
 10. Osobom postronnym/odwiedzającym nie są udzielane informacje o danych osobowych gości OKW Słoneczko.
 11. W godzinach 22:00 – 7:30 ośrodek jest zamykany.
 12. Dla Klientów z nocnymi przejazdami brama ośrodka otwierana jest o godz. 7:30.
 13. W momencie odebrania klucza do pokoju, Klient staje się jego gospodarzem.
 14. Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń pracowników ośrodka.
 15. Właściciel ośrodka – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 16. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 17. Na terenie OKW Słoneczko zabronione jest
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • spożywanie alkoholu, palenie, stosowanie innych używek uznanych za niedozwolone
 18. Kierownik ośrodka z ramienia Wykonawcy, zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za nieprzyzwoity.
 19. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za wykryte zniszczenia po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem ośrodka, Klient zostanie obciążony kosztami naprawy. Za zniszczenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie prawni.
 20. Właściciel ośrodka – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 21. Doraźną opiekę medyczną na terenie ośrodka sprawuje pielęgniarka w wyznaczonych godzinach. W przypadkach wymagających interwencji lekarza, Klienci zobowiązani są do udania się do Medycznego Punktu Ratunkowego w Łebie, który znajduje się ok. 500 m od ośrodka, chyba że umowa zawarta z Wykonawcą stanowi inaczej.
 22. Parkowanie pojazdów tylko za wcześniejszą zgodą Kierownika ośrodka. Parking jest płatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel ośrodka – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 23. Właściciel ośrodka – Wykonawca informuje, że OKW Słoneczko świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Klient proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od Wykonawcy niezależne.